×

Dërgo.al shërben si një faqe për dërgimin e materialeve të ndryshme me anë të një linku të vetëm. Faqja përmban një pamje të thjesht dhe praktik në përdorim. Ofron ngarkim të materialeve deri në 2GB dhe dërgimi kryhet me anë të një linku të cilin mund ta kopjoni dhe ta nisni në rrjetin social që ju duhet ose ta dërgoni direkt nëpërmjet adresës së emailit. Opsioni dytë është gati sapo hap faqen por nëse ju duhet thjesht linku mund ta përzgjidhni në Settings ku gjithashtu keni dhe një opsion për ta bërë linkun me një fjalkalim. Kurseni kohën tuaj me Dërgo.al.

Keni pyetje?